Stanovy klubu

Registrácia stanov bola vykonaná dňa 5. augusta 2010 na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky pod číslom VVS/1-900/90-35976.

PRVÁ ČASŤ

Poslanie, úlohy a hospodárenie klubu

ČLÁNOK I.

Základné ustanovenia

 1. Muškársky klub Oravica (ďalej len klub) so sídlom v Tvrdošíne,  Trojičné námestie 191, bol založený na ustanovujúcej členskej schôdzí dňa 30. 6. 2010.
 2. Klub je dobrovoľným občianskym združením vzniknutým a pôsobiacim v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, ktorý vznikol za účelom uspokojovať spoločné záujmy svojich členov.
 3. Klub a jeho Členovia sa vo svojej činnosti riadia zákonom o rybárstve, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, súťažnými pravidlami LRU – MUCHA, vlastnými stanovami, domácim poriadkom a uzneseniami svojich orgánov.
 4. Podrobnejšiu úpravu vnútorných pomerov v klube upraví domáci poriadok klubu, ktorý schvaľuje Členská schôdza na návrh výboru klubu.

ČLÁNOK II.

Cieľ činnosti

 1. Úlohou klubu je predovšetkým zabezpečovať rozvoj športovej, kultúrnej a záujmovej činnosti a to v odvetví športový rybolov. Ide najmä o:

a)      budovanie členskej základne vrátane zaistenia technického a materiálneho vybavenia,

b)      organizovanie a podpora súťaží a stretnutí a to predovšetkým v oblastiach športového rybolovu,

c)      účasť na pretekoch, súťažiach, stretnutiach a iných podujatiach a to predovšetkým tých, ktoré sa týkajú športového rybolovu na území SR i v zahraničí,

d)     propagačná, metodická a osvetová činnosť týkajúca sa športového rybolovu, spolupráca s ďalšími klubmi,

e)      spolupôsobenie pri ochrane životného prostredia a prírody, najmä tečúcich a stojatých vôd,

f)       propagovať v spoločnosti moderný spôsob chápania športového rybolovu v duchu „chyť a pusť, úctu k prírode a jej hodnotám“.

 1. Chráni práva a oprávnené záujmy svojich členov, vyplývajúce z činnosti klubu.
 2. Na zabezpečenie svojho poslania klub vykonáva samostatnú hospodársku činnosť. Pri tejto činnosti klub môže zriaďovať hospodárske zariadenia, prípadne sa podieľa na podnikaní iných právnických, prípadne fyzických osôb.
 3. Klub môže vykonávať aj iné činnosti pokiaľ tieto prispievajú k uspokojeniu potrieb jeho členov a sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

ČLÁNOK III.

Hospodárenie klubu

 1. Klub hospodári s majetkom, ktorý má vo svojom vlastníctve, alebo ho užíva na základe nájomnej zmluvy.
 2. Prostriedky klubu tvoria:

a)      členské príspevky,

b)      dary fyzických alebo právnických osôb,

c)      výnosy z organizovania vlastných spoločenských akcií,

d)     príjmy z inej činnosti.

 1. Klub využíva svoj majetok výlučne na plnenie cieľov klubu podľa článku II. týchto stanov a na organizovanie činnosti, ktoré k nemu smerujú.
 2. Klub v záujme plnenia úloh uvedených v článku II. týchto stanov môže s majetkom vo svojom vlastníctve vstupovať do obchodných spoločností, alebo tento majetok združovať.
 3. Klub hospodári podľa rozpočtu, ktorý schvaľuje členská schôdza.
 4. Za správnosť a úplnosť účtovnej evidencie je zodpovedný pokladník. Finančné doklady za klub podpisuje predseda klubu s pokladníkom.
 5. Klub je samostatnou účtovnou jednotkou, ktorá účtuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

DRUHÁ  ČASŤ

Členstvo v klube

ČLÁNOK IV.

Vznik členstva v klube

 1. Členom klubu môže byť fyzická osoba trvale sa zdržujúca na území Slovenskej republiky, ktorá sa oboznámila so stanovami klubu a zaviazala sa ich plniť, čo potvrdila svojím podpisom.
 2. Členstvo v klube tvoria členovia, ktorí tvoria základ klubu.
 3. O prijatí za člena klubu rozhodujú členovia na členskej schôdzi nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.
 4. Členovia klubu plnia úlohy v rozsahu prijatých vnútorných predpisov. Klub udržuje počet členov a doplňuje ich do takého počtu, aby vytváral podmienky pre plnenie všetkých úloh klubu.

ČLÁNOK V.

Práva a povinnosti členov

 1. Člen klubu má právo:

a)      využívať bezplatne majetok klubu pre svoju športovú činnosť v súlade s týmito stanovami a uznesením členskej schôdze,

b)      zúčastniť sa členskej schôdze,

c)      hlasovať na členskej schôdzi, podávať návrhy a žiadať vysvetlenia záležitostí týkajúce sa klubu,

d)     voliť a byť volený do orgánov klubu,

e)      nahliadať do účtovných dokladov a spisov,

f)       oboznamovať sa s výsledkami hospodárenia klubu.

 1. Člen klubu je povinný:

a)      robiť činnosť smerujúcu k naplneniu cieľov klubu,

b)      podieľať sa na činnosti klubu v súlade s týmito stanovami a uzneseniami členskej schôdze,

c)      zaplatiť členský vklad a platiť členské príspevky vo výške odsúhlasenej členskou schôdzou a to najneskôr do 31.3. bežného roka, prípadne zaplatiť stanovenú čiastku potrebnú na hospodárenie klubu, ktorá bola schválená členskou schôdzou,

d)     riadne dbať o majetok klubu používaný pri svojej činnosti,

e)      riadiť sa stanovami klubu, uznesením členskej schôdze a rozhodnutím výboru,

f)       zdržať sa akéhokoľvek konania znemožňujúceho a sťažujúceho činnosť klubu alebo konania, ktoré poškodzuje alebo ohrozuje dobré meno klubu.

ČLÁNOK VI.

Zánik členstva v klube

 1. Členstvo v klube zaniká :

a)      vystúpením

b)      vylúčením

c)      úmrtím

d)     zánikom klubu.

 1. Vystúpením zaniká členstvo na základe písomného oznámenia ku dňu, ktorý uvedie člen vo svojom oznámení. Vystúpením nezaniká zodpovednosť člena za záväzky voči klubu, ktoré vznikli do ukončenia jeho členstva.
 2. Členská schôdza rozhodne o vylúčení člena, ak člen klubu nezaplatil členské príspevky v stanovenom termíne, trvalo sa nezúčastňuje na činnosti klubu, za závažné porušenie stanov klubu alebo za konanie, ktorým člen úmyselne poškodil záujmy klubu.
 3. O vylúčení člena rozhoduje členská schôdza 3/5 väčšinou všetkých členov.

TRETIA ČASŤ

Organizácia a riadenie klubu

ČLÁNOK VII.

Orgány klubu

 1. Orgány klubu sú:

a)      členská schôdza

b)      výbor

c)      revízor

ČLÁNOK VIII.

Členská schôdza

 1. Členská schôdza je najvyšším orgánom klubu a je zložená z členov klubu.
 2. Členská schôdza sa schádza podľa potreby,  najmenej však dvakrát za rok. Prvá schôdza v kalendárnom roku sa považuje za výročnú s termínom najneskôr do 31. 3.
 3. Členská schôdza rozhoduje o všetkých záležitostiach dotýkajúcich sa činnosti klubu. Výbor zvolá členskú schôdzu vždy ak o to požiada najmenej 1/3 členov, a to najneskôr do štrnástich dni od doručenia žiadosti tajomníkovi.
 4. Do pôsobnosti členskej schôdze patrí:

a)      prijímanie a zmena stanov,

b)      prijímanie členov klubu,

c)      voľba orgánov klubu, tj. voľba výboru,

d)     prerokovanie disciplinárnych pokleskov členov alebo vylúčenie člena klubu,

e)      schvaľovanie správy výboru o činnosti a výsledku hospodárenia klubu za uplynulý rok a rozhodovanie o použití výnosu alebo úhrady straty,

f)       schvaľovanie výšky členských príspevkov,

g)      rozhodovanie o zániku klubu a určení likvidátora,

h)      rozhodovanie o ďalších zásadných otázkach klubu, pokiaľ si to členská schôdza vyhradí.

 1. Členská schôdza je schopná uznášať sa pokiaľ je prítomná nadpolovičná väčšina členov klubu.  Jej rozhodnutie je platné, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov klubu. Hlasovanie je zásadne verejné. Ak ide o vylúčenie člena, člen o ktorého vylúčení sa rozhoduje, sa hlasovania nezúčastní.

ČLÁNOK IX.

Výbor klubu

 1. Výbor klubu je výkonným orgánom klubu v mene ktorého navonok koná predseda.
 2. Výbor klubu je trojčlenný, a to predseda, tajomník, pokladník a je volený členskou schôdzou na dobu neurčitú.
 3. Členovia výboru si zvolia predsedu klubu, ktorý je volený z členov výboru a to nadpolovičnou väčšinou všetkých členov výboru.
 4. Do pôsobnosti výboru patrí rozhodovanie o všetkých záležitostiach s výnimkou tých, pri ktorých si rozhodovanie vyhradila členská schôdza. Zodpovedá za dodržiavanie hospodárskej, finančnej a organizačnej disciplíny klubu. Organizačne zabezpečuje plnenie úloh klubu, rozhoduje o všetkých záležitostiach, ktoré nie sú výslovne vyhradené iným orgánom klubu.

ČLÁNOK X.

Predseda

 1. Predseda klubu je štatutárnym zástupcom klubu. Zastupuje klub vo vzťahoch s tretími osobami.
 2. Predseda koná v mene klubu samostatne tak, že k napísanému alebo predtlačenému názvu klubu pripojí svoj podpis.
 3. Predsedu menuje a odvoláva výbor klubu na funkčné obdobie 4 rokov. Funkcia predsedu, tajomníka  a pokladníka je nezlučiteľná.
 4. Predseda informuje o svojej činnosti členskú schôdzu, je povinný riadiť sa jej rozhodnutiami.
 5. Predseda kontroluje činnosť tajomníka a pokladníka.

ČLÁNOK XI.

Tajomník

 1. Tajomník je výkonným orgánom klubu, riadi činnosť klubu v období medzi zasadnutiami členskej schôdze a za svoju činnosť zodpovedá predsedovi.
 2. Tajomník informuje o svojej činnosti predsedu a je povinný riadiť sa jeho rozhodnutiami. Tajomníka menuje a odvoláva výbor na návrh predsedu klubu.

ČLÁNOK XII.

Pokladník

 1. zodpovedá za vedenie pokladničnej knihy,
 2. zodpovedá za pokladničné operácie, ktoré môže vykonávať len na podklade príjmových a výdavkových pokladničných dokladov,
 3. dbá na to, aby výdavkové pokladničné doklady boli podpísané pred výplatou predsedom,
 4. nesmie sám schvaľovať výdavkové pokladničné doklady,
 5. predkladá, výboru správu o vykonaných pokladničných operáciách v období medzi ich zasadnutiami,
 6. má hmotnú zodpovednosť za zverené hodnoty.

ČLÁNOK XIII.

Revízor

 1. Revízor kontroluje hospodárenie klubu a jeho orgánov.
 2. Funkcia revízora je nezlučiteľná s funkciou člena výboru klubu.
 3. Revízora vymenúva a odvoláva členská schôdza.

ŠTVRTÁ  ČASŤ

Zánik klubu

ČLÁNOK XIV.

Zánik klubu

 1. Klub zaniká:

a)      dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením,

b)      právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení.

 1. O rozpustení alebo zlúčení s iným združením rozhoduje členská schôdza, ktorej uznesenie o rozpustení alebo zlúčení je povinný oznámiť predseda klubu ministerstvu.
 2. O rozpustení klubu rozhodne členská schôdza vždy, ak klub nemôže po dobu dlhšiu ako jeden rok plniť úlohy uvedené v článku II. týchto stanov.
 3. Ak klub zaniká rozpustením, vstupuje do likvidácie ku dňu uvedenému v uznesení členskej schôdze, ktorým rozhodla o rozpustení klubu. Ak o rozpustení klubu rozhodlo ministerstvo, vstupuje klub do likvidácie dňom právoplatnosti tohto rozhodnutia. Po dobu likvidácie sa používa názov klubu s dodatkom „v likvidácii“.
 4. Pri zániku klubu zlúčením, prechádza jeho majetok, záväzky a pohľadávky na novovzniknuté združenie.
 5. Pri zániku klubu rozpustením vykoná likvidáciu majetku klubu likvidátor, stanovený v uznesení členskej schôdze. Likvidátor klubu:

a)      sústredí peňažné prostriedky klubu,

b)      vysporiada daňové a poplatkové povinnosti voči štátu,

c)      vysporiada záväzky a pohľadávky klubu,

d)     speňaží majetok klubu,

e)      rozdelí zvyšok likvidačného zostatku medzi členov klubu.

Comments are closed.


Warning: gzinflate() has been disabled for security reasons in /www/o/r/u31641/public_html/wp-content/themes/mko/footer.php(105) : eval()'d code on line 1