Info o klube

MVítame Vás na stránkach MUŠKÁRSKEHO KLUBU ORAVICA. Náš klub bol založený 30. júna 2010. Hlavným cieľom klubu je predovšetkým zabezpečovať rozvoj športovej, kultúrnej a záujmovej činnosti a to v odvetví športový rybolov.

Ide najmä o:

– budovanie členskej základne vrátane zaistenia technického a materiálneho vybavenia,

– organizovanie a podpora súťaží a stretnutí a to predovšetkým v oblastiach športového rybolovu,

– účasť na pretekoch, súťažiach, stretnutiach a iných podujatiach a to predovšetkým tých, ktoré sa týkajú športového rybolovu na území SR i v zahraničí,

– propagačná, metodická a osvetová činnosť týkajúca sa športového rybolovu, spolupráca s ďalšími klubmi,

– spolupôsobenie pri ochrane životného prostredia a prírody, najmä tečúcich a stojatých vôd,

– propagovať v spoločnosti moderný spôsob chápania športového rybolovu v duchu „chyť a pusť, úctu k prírode a jej hodnotám“.

Klub ďalej chráni práva a oprávnené záujmy svojich členov, vyplývajúce z činnosti klubu. Na zabezpečenie svojho poslania klub vykonáva samostatnú hospodársku činnosť. Pri tejto činnosti klub môže zriaďovať hospodárske zariadenia, prípadne sa podieľa na podnikaní iných právnických, prípadne fyzických osôb. Klub môže vykonávať aj iné činnosti pokiaľ tieto prispievajú k uspokojeniu potrieb jeho členov a sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Read the rest of this entry »

Preteky Oravský lipeň Junior 2018 boli pre malý záujem zrušené

Oravský lipeň 2018

Medzibrodská muška 2017

Oravský lipeň 2016 – náhradný termín

Náhradný termín
2. októbra 2016

lipen_2016_web_2

Prihlásenie pretekárov